Felhasználási feltételek   |   Kapcsolat
Üdvözöljük honlapunkon!
Tűzvédelem: 426 cég
Munkavédelem: 254 cég
Környezetvédelem: 85 cég
Biztonságtechnika: 571 cég

Vincotte International Hungary Kft.

Tűzvédelem, Munkavédelem, Környezetvédelem

Tisz­telt Höl­gyem / Uram!

Nap­ja­ink­ban már annyi is­me­ret hal­mo­zó­dott fel vi­lá­gunk­ban, hogy egy em­ber kép­te­len min­den el­vá­rás­nak meg­fe­lel­ni akár egy adott szak­te­rü­le­ten be­lül is. Kü­lö­nö­sen igaz ez olyan szak­te­rü­le­tek­re, ahol az Eu­ró­pai Uni­ós el­vá­rá­sok­nak kö­szön­he­tő­en is fo­lya­ma­to­san vál­toz­nak a kö­ve­tel­mé­nyek.
A fo­lya­ma­to­san vál­to­zó kö­rül­mé­nyek­hez va­ló al­kal­maz­ko­dás­ban le­he­tünk az Ön se­gít­sé­gé­re az­zal a szé­les­kö­rű tu­dás­sal és ta­pasz­ta­lat­tal, amit csak egy nem­zet­kö­zi hát­tér­rel ren­del­ke­ző cég nyújt­hat!
Szak­em­be­re­ink ügy­fél­köz­pon­tú gon­dol­ko­dá­sa a ga­ran­cia ar­ra, hogy min­dig az Ön­nek leg­job­ban meg­fe­le­lő meg­ol­dást ta­lál­juk meg prob­lé­má­i­ra, kér­dé­se­i­re.
Mi­köz­ben tő­lünk szol­gál­ta­tást vesz, va­ló­já­ban együtt­mű­kö­dést kap, mely­nek alap­ve­tő is­mér­vei a ta­pasz­ta­lat és az eh­hez kap­cso­ló­dó ma­ga­biz­tos fel­adat­meg­ol­dás, va­la­mint a köl­csö­nös bi­za­lom.
Ke­res­sen hát min­ket! Ne fe­led­je, Mi nem pusz­tán se­gít­sé­get kí­ná­lunk, ha­nem át­vesszük Ön­től a fel­ada­tot, és meg­old­juk az Ön meg­elé­ge­dé­sé­re és a kör­nye­zet meg­óvá­sá­ra!

Var­ga La­jos Zol­tán
Kör­nye­ze­ti üz­let­ág igaz­ga­tó

Tűzvédelem Munkavédelem Környezetvédelem
Környezetvédelem: Környezetvédelmi szabályzat készítése
Hulladékgazdálkodási terv készítése
Kárelhárítási terv készítése
Környezetvédelmi megbízotti tevékenységek
Környezetvédelmi oktatás
Környezetvédelmi tanácsadás
Környezetvédelmi adatbejelentés
Környezetvédelmi felmérés
Veszélyes anyag eltávolítás
Telepengedélyeztetés
Környezetvédelmi Engedélyeztetés
Környezetvédelmi mérések
Kapcsolat